ZBOROVÝ SPEV NA SLOVENSKU

 

 

 

Úvod Zborový spev Zbory Info Registrácia Linky E-mail: zbory@tekaton.sk


ZBOROVÝ SPEV


Zborový spev patrí k najtradičnejším a najmasovejším oblastiam záujmovej umeleckej činnosti. v posledných rokoch dochádza k výraznej vnútornej reštrukturalizácii zborového hnutia, keď sa podstatne redukujú počty detských školských zborov (na ZŠ) i zborov mládežníckych (na SŠ) a narastajú počty zborov cirkevných, ale aj komorných.

V zborovom hnutí možno momentálne vyčleniť nasledujúce kategórie zborov:

zbory detské školské (ZŠ)

zbory detské mimoškolské (výberové)

zbory mládežnícke (stredoškolské)

zbory miešané

zbory ženské

zbory mužské

zbory komorné

zbory cirkevné

Na rozdiel od minulosti, keď metodická starostlivosť predstavovala predovšetkým dva systémy: systém viacstupňových konfrontačných súťaží a systém dlhodobých (trojročných) dirigentských školení, dnes popri zredukovanom modeli súťaženia používame ako metodické nástroje predovšetkým jednorazové semináre, dielne či školenia spájané so zborovými podujatiami, organizovanými inými subjektmi (školstvo, regionálne OS).

Festivaly, prehliadky, súťaže


Mládež spieva I.
– Súťaž detských školských zborov, ktorá sa koná každé dva roky (nepárne). Postup do celoštátneho kola sa zabezpečuje krajskými postupovými súťažami (Bratislava, západné, stredné a východné Slovensko).

Mládež spieva II.– Súťažná prehliadka mimoškolských detských zborov, koná sa každé dva roky (nepárne) v Prievidzi. Postup na prehliadku sa zabezpečuje výberovou komisiou na základe odpočúvania kaziet.

Mládež spieva III. – Súťažná prehliadka mládežníckych (stredoškolských) zborov v Turčianskych Tepliciach, má dvojročnú periodicitu (v párnych rokoch). Výber je na základe odpočúvania audiokaziet. Samostatne sa vyhodnocujú zbory konzervatórií.

Súťaž komorných zborov – Súťaž sa koná každé dva roky (párne). Výber sa robí na základe odpočúvania audiokaziet.

Festival slovenskej zborovej tvorby – Po prvom úspešnom ročníku v roku 1996 chceme dať tomuto reprezentatívnemu podujatiu trojročnú periodicitu. Festival sa koná v októbri v Bratislave a má nesúťažný charakter. Výber zborov sa robí konkurzným spôsobom.

Ďalšie súťaže a prehliadky organizujú iné subjekty a NOC pri nich zväčša figuruje ako spoluorganizátor. Sú to:

Námestovské hudobné slávnosti – súťaž cirkevných zborov – máj, každoročne.

Akademická Banská Bystrica – súťaž vysokoškolských zborov – jún, v nepárnych rokoch.

Grand Prix Slovakia – medzinárodná súťaž miešaných zborov – júl, Trenčianske Teplice, v nepárnych rokoch.

Národná súťaž matičných zborov – október, každoročne.

V oblasti zborového spevu sa organizujú aj podujatia, ktoré majú skôr festivalový charakter, niekedy s určitými súťažnými prvkami.:

Festival zborového spevu V. F. Bystrého v Banskej Bystrici - každoročne,

Trnavské zborové dni – október, každoročne,

Vranovské zborové slávnosti – jún, každoročne,

Prievidza spieva – apríl, v párnych rokoch.

Systém celoštátnych súťaží a prehliadok v oblasti zborového spevu


Tento systém sa skladá z dvoch častí. Garantom jednej je štátna správa, garantom druhej sú rôzne ďalšie subjekty, napr. Matica slovenská, miestna samospráva, rezort školstva, záujmové združenia a pod. Do väčšiny podujatí druhej skupiny vstupuje aj NOC rôznou mierou odbornej pomoci od účasti na príprave propozícií týchto podujatí, cez zabezpečenie výberu zborov po organizovanie vzdelávacích podujatí v rámci uvedených podujatí. Systém garantovaný štátnou správou (pod gesciou MK SR a NOC), zohľadňuje pri koncipovaní súťaží a prehliadok existenciu druhej časti systému a sústreďuje sa na kategórie zborov, ktoré ostatné subjekty postihujú len v nepatrnej miere. Ide predovšetkým o zbory detské a mládežnícke.

Starostlivosť o tieto kategórie je najpotrebnejšie, lebo vytvára predpoklady aj pre rozvoj zborového spievania v dospelosti. V našom systéme prevláda model súťaženia nad prehliadkovým modelom, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie kontability s vývojom v zahraničí. Prevládajúcim modelom riešenia postupovosti je konkurz resp. komisionálne odpočúvanie zvukových záznamov, k čomu nás oprávňuje jednak nižší počet zborov v niektorých kategóriách a tiež dôvody ekonomické. Tým dochádza k určitému oslabeniu aktivity na nižších stupňoch, ktoré treba vykompenzovať. Preto je potrebné, aby pri súťaži Mládež spieva I. - kategória školské (začiatočnícke) zbory, pri ktorej sa výber zabezpečuje prostredníctvom krajských súťažných prehliadok a prehliadok okresných, pri naposledy menovaných uskutočnili voľnejšie koncipované prehliadky speváckych zborov celého okresu všetkých typov zborov, ktoré by v kategórii školských zborov riešili postupovosť smerom na kraj a ostatným zborom by do istej miery kompenzovali neexistenciu nižších kôl súťaže.

Kategória školských (začiatočníckych) detských zborov je tiež špecifická tým, že v nej oslabujeme súťažný model, z ktorého zostáva len hrubé delenie na výkonnostné pásma bez určovania poradia zborov (tzv. neerpeltský systém). Osobitná starostlivosť o komorné zbory je odôvodnená tým, že ide o novú kategóriu, vyžadujúcu si zvýšenú pozornosť hlasovej výchove, čo môže ovplyvniť aj vývoj vo veľkých zboroch. Popri prevládajúcom počte súťaží treba rozvinúť aj tradíciu prehliadok najlepších zborov v symbióze s myšlienkou propagovania slovenskej tvorby. Festival slovenskej zborovej tvorby by mal byť reprezentatívnym podujatím celej oblasti zborového spevu.

Systém štátom garantovaných prehliadok


okresné súťažné prehliadky

  • okresná súťažná prehliadka školských (začiatočníckych) detských SZ Mládež spieva I., s garanciou okresných úradov, koná sa každý nepárny rok,

krajské súťažné prehliadky

  • krajská súťažná prehliadka školských (začiatočníckych) detských SZ Mládež spieva I., s garanciou krajských úradov, koná sa každý nepárny rok,

celoštátne súťažné prehliadky

  • celoštátna súťažná prehliadka školských (začiatočníckych) detských SZ - Mládež spieva I., s garanciou NOC, koná sa každý nepárny rok,

  • celoštátna súťažná prehliadka mimoškolských (pokročilých) detských zborov Mládež spieva II., s garanciou NOC, koná sa každý nepárny rok, (postup odpočúvaním nahrávok),

  • celoštátna súťažná prehliadka mládežníckych (stredoškolských) zborov Mládež spieva III., s garanciou NOC, koná sa každý párny rok, (postup na základe odpočúvania),

  • celoštátna súťažná prehliadka komorných zborov, s garanciou NOC, koná sa každý párny rok na teritóriu južného Slovenska, (postup na základe odpočúvania).

Festival slovenskej zborovej tvorby – pre všetky typy zborov s prevahou zborov dospelých, s garanciou NOC, koná sa každé tri roky (od roku 1999) v Bratislave a jednej ďalšej lokalite (postup konkurzom).

Spracované na základe podkladov NOC 7. 12. 1999

Úvod Zborový spev Zbory Info Registrácia Linky E-mail: zbory@tekaton.sk